Materiały na bazie miki

Materiał na bazie MikiMikanity to grupa materiałów izolacyjnych wytworzonych na bazie miki naturalnej:

  • muskowitowej – o lepszych własnościach mechanicznych, zachowującej wysoką wytrzymałość dielektryczną do temperatury 500° C. W temperaturach wyższych wytrzymałość dielektryczna miki muskowitowej stopniowo spada.
  • flogopitowej – bardziej elastycznej, zachowującej doskonałe własności dielektryczne do temperatury 700° C. W temperaturach wyższych wytrzymałość dielektryczna miki flogopitowej również spada.

Generalnie odporność cieplna mikanitu sięga 1000°C.
Półproduktem, z którego wytwarzane są mikanity jest papier mikowy produkowany z płatków miki (rozbite strumieniem wody bloki miki naturalnej) przesyconych żywicą epoksydową lub silikonową. Zawartość czystej miki i żywicy wynosi odpowiednio 90% i 10%.

W zależności od rodzaju użytej żywicy otrzymujemy:

  • mikanit komutatorowy – żywica epoksydowa
  • mikanit grzejnikowy – żywica silikonowa.

materiał na bazie miki

W zależności od sposobu dalszego przerobu papieru mikowego uzyskujemy różne, oferowane przez nas produkty, takie jak:

  1. Płyty sztywne do grubości 2 mm nazywane są mikanitem grzejnikowym, powyżej – płytami mikanitowymi. Powstają przez układanie na sobie kolejnych warstw papieru mikowego, następnie utwardzeniu w wyniku działania ciśnienia i temperatury. Ilość warstw definiuje grubość płyty.
  1. Tuleje powstają przez nawinięcie na trzpień kolejnych warstw papieru mikowego i związanie ich ze sobą działaniem ciśnienia i temperatury. Oferujemy tuleje z czystego papieru mikowego lub wzmocnione tkaniną szklaną.
  1. Taśmy jest to cienka warstwa papieru mikowego nałożonego na tkaninę szklaną. Taśmy wzmocnione są nićmi szklanymi i/lub folią poliestrową.
  1. Folie są to warstwy papieru mikowego najczęściej flogopitowego, zespolonego ze sobą plastycznym systemem żywic silikonowych. W zależności od zastosowania, mogą występować w postaci czystego papieru mikowego, papieru mikowego wzmocnionego tkaniną szklaną i/lub folią poliestrową, lub jako folie combi, w których papier mikowy zespolony jest z warstwą papieru ceramicznego.
  1. Izolatorów mikanitowych wykonanych na podstawie rysunków klienta posiadając własny, nowoczesny park maszynowy, wykonujemy z płyt mikanitowych elementy izolacyjne nawet o skomplikowanych zarysach.

Mikanity mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość mechaniczna izolacji z jednoczesną wysoką odpornością temperaturową i bardzo dobrych parametrach dielektrycznych.
Materiały te stosowane są m. innymi w: komutatorach, zamkniętych elementach grzejnych, izolacji pieców, induktorach, przy produkcji kabli, jako ekrany termiczne.